സമീപകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മികച്ച ത്രില്ലർ - Malayala Manorama

സമീപകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മികച്ച ത്രില്ലർ - Malayala Manorama

No Image

സമീപകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മികച്ച ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായി അഞ്ചാം പാതിരായെ ഉൾപ്പെടുത്താം. കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിലുള്ള സിനിമ മിഥുൻ ചെയ്യുന്നത്....Read more at: https://www.manoramaonline.com/movies/movie-reviews/2020/01/10/anjaam-pathira-movie-review-midhun-manuel-thomas-kunchako-boban.html

  • Share
January 21, 2020